پارسی لند را حتما طبق این اموزش تصویری نصب نمایید و جهت دریافت اپدیتها

از نصب پارسیلند توسط سرویسهای دیگر اجتناب نمایید